REGULAMENTUL CAMPANIEI

Responsibility campaign

organizat de S.C. Tribeca Drinks S.R.L.

În perioada 21 februarie – 31 martie 2019

 

Art. 1 -  Organizatorul

Organizatorul campaniei Responsibility campaigneste S.C. Tribeca Drinks S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Traian nr. 184-186, et. 3, sector 2, înregistrat la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/1324/2011 și având C.U.I. 28007270, atribut fiscal RO, denumită în cele ce urmează „Organizator” sau „Tribeca Drinks”.

Campania se va desfăşura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii, denumit în cele ce urmează Regulamentul”.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a completa şi/sau modifica Regulamentul oficial, completarea urmând să fie adusă la cunoştinţa publică în modalitaţile prevăzute la Art.4.

 

Art.2 -  Durata şi locul de desfaşurare al Campaniei

Campania are loc prin intermediul magazinului on-line www.beicevrei.ro, în perioada 21 februarie – 31 martie 2019.

2.2.Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru situaţiile în care campania promoţionala nu se va putea desfăşura în condiţii optime, din cauze neimputabile Organizatorului.

Organizatorul va urmari ca valoarea unitara a premiilor oferite sa respecte prevederile art. 49-50 din OG nr. 99/2000, respectiv sa se incadreze intr-una din categoriile mentionate mai jos:

“Art. 50 - Nu sunt considerate prime:

   a) ambalajele produselor;

   b) produsele sau serviciile indispensabile utilizării normale a produsului sau serviciului cumpărat;

   c) produsele sau serviciile a căror valoare este de până la 10% din preţurile de vânzare/tarifele produselor/serviciilor achiziţionate de către consumatori;

   d) articolele personalizate, respectiv obiectele purtând mesaje publicitare, inscripţionate în mod vizibil şi care nu se regăsesc ca atare în comerţ;

   e) serviciile postvânzare;

   f) facilităţile de staţionare oferite de către comercianţi consumatorilor.”

2.3. În cazul epuizarii stocului de premii garantate, se poate suspenda promotia la decizia Organizatorului, fără a anunta în prealabil. 

 

Art. 3 -  Drept de participare

Campania se adreseaza tuturor clientilor www.beicevrei.ro: persoane fizice (peste 18 ani), persoane juridice cu sediul in Romania si/sau persoane fizice autorizate si/sau intreprinderi individuale si/sau intreprinderi familiale reglementate de prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumiti in continuare "Participanti”). Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie acele persoane juridice, respectiv acele intreprinderi individuale si intreprinderi familiale in care angajatii Tribeca Drinks, precum si angajatii oricarei companii implicate in Campanie, precum si membrii familiilor tuturor acestora (copii/parinti; frati/surori; sot/sotie) detin participatii, functii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia. Persoanele mai sus enumerate nu sunt eligibile a participa la aceasta Campanie nici in calitate de persoane fizice autorizate. Angajatii Organizatorului nu pot participa la prezenta Campanie.

 

Art. 4 -  Regulamentul oficial al Campaniei

Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricărui solicitant în mod gratuit, la cerere, pe întreaga durată a Campaniei, dupa cum urmează:

  • În urma unei solicitări telefonice la linia telefonică 021.529.88.27 (tarif normal) de luni până vineri între orele 09:00-17.00 (exclusiv sărbătorile legale).
  • În urma unei solicitări scrise trimise la adresa Organizatorului din Bucureşti, str. Traian nr. 184-186, et. 3, sector 2, sau la adresa de email office@tribeca.ro.

Prin participarea la această campanie, participanţii se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor termenilor, condiţiilor şi prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament urmând ca aceste modificări să fie cuprinse in acte aditionale care vor fi anexate Regulamentului si vor fi disponibile spre a fi consultate prin modalitaţile prevăzute mai sus.

 

Art. 5 -  Produse participante

La această campanie promoţională participă următoarele produse comercializate de Organizator:

- toate produsele marca Jack Daniel’s 0,7 L;

- toate produsele marca Jack Daniel’s 1 L;

- toate produsele marca Jack Daniel’s 1,5 L;

- toate produsele marca Jack Daniel’s 3 L.

Produsele sunt comercializate în limita stocului disponibil. Produsele participante la promoţie pot fi marcate pe site cu etichete promoţionale, care să semnalizeze prezenta promoţie.

După data încheierii campaniei promoţionale, în conformitate cu art. 2,  produsele participante, descrise mai sus îşi pierd această calitate, Organizatorul nemaiavând nicio responsabilitate şi nemaiasumându-şi nicio obligaţie în legătura cu nicio circumstanţă care ar  putea eventual conduce publicul la concluzia actualităţii ori continuării campaniei promoţionale.

 

Art. 6 - Mecanismul de desfăşurare a campaniei promoţionale

 

6.1. Participantii trebuie sa cumpere produse participante in promotie dupa cum urmeaza:

Pentru achizitionarea oricărui produs participant la campanie, respectiv Jack Daniel’s 0,7 L, Jack Daniel’s 1 L, Jack Daniel’s 1,5 L și Jack Daniel’s 3 L, produse mentionate la art. 5 al prezentului regulament, participantii primesc un premiu garantat, constând într-o sticlă de apă plată Evian PET 1L.

Participantii care au îndeplinit condiţiile de mai sus, pot castiga premiile garantate, în limita stocului disponibil şi a verificării condiţiilor de participare.

Premiile garantate constau într-o sticlă de apă plata Evian PET1L la fiecare produs participant în campanie cumpărat.

Premiile garantate vor fi oferite, in limita stocului disponibil şi in urma verificării condiţiilor de participare.

 

Art. 7 -  Condiţii de validitate

Pentru ca participarea să fie validă trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: Participantul trebuie să achizitioneze produse participante, conform art. 5 din magazinul on-line www.beicevrei.ro în intervalul specificat la art.2 din prezentul Regulament.

Câştigătorul unui premiu garantat este validat dacă îndeplineşte cumulativ condiţiile de participare de la art.3, art. 5 si art. 6.

 Persoanele care cumpără produse participante la promoţie conform art.5 vor primi premiul garantat impreuna cu produsul/produsele comandate, cu îndeplinirea prevederilor de la art.5, art. 7 şi art. 9.

Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli după punerea câştigătorilor în posesia premiilor. Premiile rămase neacordate, din motive independente de Organizator, vor rămane în posesia Organizatorului.

 

Art. 8  -  Premiile

Premiile ce pot fi acordate în cadrul acestei campanii sunt următoarele:

 

Tipologie premiu

Denumire Premiu

Cantitate (bucati)

Valoare unitara (RON cu TVA)

Valoare totala (RON cu TVA)

Premii garantate

Evian PET 1L

504

5.72

2882.88

TOTAL

504

 5.72

2882.88

 

 

Câştigătorii premiilor oferite în cadrul acestei campanii promoţionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri şi nici să solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor. De asemenea, premiile nu sunt transmisibile catre alte persoane. Numărul total al premiilor este de 504 buc. Valoarea totală a premiilor este de  2882.88 RON (TVA inclus).

 

Art. 9 – Desemnarea câştigătorilor

 

Câştigătorii premiilor garantate sunt desemnaţi după modalitatea descrisă la Art.6 al prezentului Regulament.

 

Art. 10 -  Intrarea în posesia premiilor

Premiile garantate se acordă la data achizitionarii, dupa achitarea produsului/produselor comandate pe site-ul www.beicevrei.ro. 

Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de catre Participant Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete.

In cazul in care premiul, din motive independente de Organizator, nu poate fi predat Castigatorului, acesta ramane in posesia Organizatorului.

In cazul in care participantul returneaza produsele aflate in promotie, se obliga de asemenea sa returneze si premiile oferite. 

 

Art. 11 -  Taxe şi impozite

Organizatorul se obligă să reţină şi să vireze, daca este cazul, impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile obţinute de către câştigători în conformitate cu prevederile art. 77 din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legatură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

 

Art. 12 - Întreruperea Campaniei

Campania va putea fi întreruptă numai în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, după anunţarea prealabilă a publicului.

 

Art. 13 -  Limitarea răspunderii

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

  • Participanţii care achiziționeză produsele în afara perioadei de desfăşurare a Campaniei;
  • Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra facturilor fiscale sau conţinutului acestora; situaţiile în care mai multe persoane revendică aceeaşi factură fiscală, conform prezentului regulament, premiile vor fi acordate participantului care dovedeste ca este persoana pe numele careia a fost facuta comanda;
  • Reclamaţiile referitoare la premiul câştigat, ulterioare momentului semnării documentului care atesta predarea produselor achizitionate, inclusiv a premiului, nu vor fi luate în considerare de către  Organizator;
  • Organizatorul nu-si asuma nicio raspundere decurgand din acordarea premiului garantat, inclusiv cu privire la plata oricaror daune sau a oricarei pretentii de orice natura legate de premiu. Castigatorii isi asuma intreaga raspundere pentru acceptarea premiilor, Organizatorul nemaiasumandu-si niciun fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecinte nascute in urma acceptarii premiului sau in legatura cu aceasta.
  • Epuizarea stocurilor premiilor garantate înainte de terminarea Campaniei va atrage dupa sine incetarea Campaniei.
  • Situaţiile în care anumite persoane înscrise în campanie sunt în incapacitate de a participa parţial sau integral, la aceasta, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanţe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita;
  • Defectiuni tehnice ale operatorilor de internet, daca este cazul. Imposibilitatea livrarii produselor comandate din motive care nu tin de persoana Organizatorului.

 

Art. 14 -  Prelucrarea datelor personale

Prin participarea la această campanie se prezumă luarea la cunoştinţă a regulamentului şi consimţământul participantului pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către organizatorul Campaniei, în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016.

Tuturor participanţilor la Campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenţie, de opoziţie, de a se adresa instanţei competente şi de plângere către autoritatea de supraveghere.

Pentru informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor la Campanie, va rugam sa consultati Politica de confidentialitate la www.beicevrei.ro. Politica de confidentialitate reprezinta angajamentul de respectare a confidențialității si explică toate aspectele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și asigură respectarea tuturor principilor referitoare la prelucrare, stabilite de legislația în vigoare, precum și de Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR), efectuate de catre Tribeca Drinks S.R.L.

Art. 15 - Forţă majoră

Pentru scopul acestui Regulament forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

Art. 16 - Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la campanie se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate în instanţele judecătoreşti române competente din municipiul Bucureşti.

Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa de e-mail a Organizatorului (office@tribeca.ro) în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data constatarii problemelor sesizate. După expirarea acestui termen Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamaţie.

 

Art. 17 -  Alte Clauze

Decizia Organizatorului în orice privinţă este finală şi aplicabilă tuturor participanţilor.

Prin participarea la Campanie, participanţii sunt de acord să respecte regulile şi alte condiţii stabilite de Regulamentul oficial al Campaniei. În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de regulamentul oficial al Campaniei, îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără alte despăgubiri sau plăţi.

Organizatorul îşi rezervă dreptul ca pe timpul campaniei să aducă modificari site-ului sau Regulamentului fără să anunţe participanţii la campanie. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a oferi mai multe premii decât cele prevăzute în prezentul regulament, iar premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului, care poate dispune de acesteaîn orice mod consideră potrivit nevoilor sau intereselor sale.

Organizatorul este indreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promoţionale.